Từ điển Blogspot

Lấy ra tiêu đề
<b:loop var='i' values='data:posts'>
<h2><data:i.title/></h2>
</b:loop>
Tiêu đề trang hiện hành
<title><data:blog.pageTitle/></title> 
Lấy Description của trang hiện hành
<data:blog.metaDescription/>
Tên tác giả
<a expr:href='data:post.authorProfileUrl' rel='author' title='author profile'>
                        <data:post.author/>
</a>
Nếu Địa chỉ url của trang hiện hành = địa chỉ trang chủ
<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'> 
Nếu url trang hiện hành = trang url-bai-viet
<b:if cond='data:blog.url == "Url-bai-viet"'>

Nếu Định dạng của trang hiện tại = trang tĩnh (item // bài viết; index // Trang index; archive // Trang lưu trữ)
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;static_page&quot;'> 

No comments ... Leave one now