Thiết lập hệ thống mạng cho Doanh nghiệp nhỏ


I-  MÔ HÌNH
- Mô hình sử dụng 2 máy tính

II-  GIỚI THIỆU
- Giải pháp dùng cho Doanh nghiệp nhỏ với các yêu cầu cơ bản như :
·         Chia sẻ dữ liệu, chia sẻ máy in
·         Truy cập Internet với 1 đường truyền ADSL
III-  CÁC BƯƠC TRIỂN KHAI
- Mô hình dùng mạng WorkGroup. Các máy User dùng   Windows XP, các máy cung cấp tài nguyên (Files, Printer ) dùng Windows Server 2k3 với các bước thực hiện :
·         Đặt IP cho các máy
·         Cấu hình Router ADSL
·         Cấu hình File server
·         Cấu hình Print server
IV- TRIỂN KHAI CHI TIẾT
  1. Đặt IP cho các máy
- Chuẩn bị: 1 máy Windows Server 2003 (PC01) và 1 máy Windows XP (PC02)
- Thông số IP của các máy như sau:

PC01
PC02
IP address
192.168.1.2
192.168.1.3
Subnet mask
255.255.255.0
255.255.255.0
Default gateway
192.168.1.1
192.168.1.1
Preferred DNS
203.113.131.1
203.113.131.1
- Thực hiện tại PC01 > Click phải My Network Places > Properties
- Click phải lan > Properties
- Chọn Internet Protocol (TCP/IP) > Properties
- Nhập thông số IP như hình vẽ > OK > OK
- Các máy còn lại > Thực hiện tương tự
  1. Cấu hình Router ADSL
- Thực hiện tại máy bất kỳ > Trong bài Lab này, tôi thực hiện tại PC02 > Reset thiết bị Router ADSL > Kiểm tra đường truyền với Router (IP mặc định của Router là 192.168.1.1) > Bảo đảm phải liên lạc được với Router
- Mở Internet Explorer (IE) > Nhập 192.168.1.1 > Go
- Nhập username và password của Router > OK
- Chọn tab Quick Start > RUN WIZARD
- Màn hình Quick Start > Next
- Màn hình Quick Start – Password > Nhập password mới > Next
- Màn hình Quick Start – Time Zone > Chọn GMT+07:00 > Next
- Màn hình Quick Start – ISP Connection Type > Chọn PPPoE/PPPoA > Next
- Màn hình Quick Start – PPPoE/PPPoA > Nhập thông tin như hình vẽ > Next
- Màn hình Quick Start Complete > Next > Close
- Tab Status > Quan sát đã nhận IP Public do ISP cấp
- Mở IE > Nhập google.com.vn > Quan sát đã truy cập web thành công
  1. Cấu hình File server (thực hiện tại PC01)
- Tạo các group BanGiamDoc, KeToan, NhanSu
- Tạo các user TPKeToan, kt1, kt2, TPNhanSu, ns1, ns2
- Add các user TPKeToan, kt1 và kt2 vào group KeToan
- Add các user TPNhanSu, ns1 và ns2 vào group NhanSu
- Tạo cây thư mục như hình vẽ
a.       Share folder Data
- Click phải Data > Properties
- Tab Sharing > Chọn Share this folder > Chọn Permissions
- Chọn Full Control tại cột Allow > OK > OK
b.      Hồ sơ của phòng ban nào thì phòng ban đó quản lý
- Màn hình Data Properties > Tab Security > Chọn Advanced
- Màn hình Advanced Security Settings for Data > Gỡ dấu check All inheritable permissions from … defined here >
- Màn hình Security > Chọn Copy > Chọn OK
- Trong ACL > Chọn Users (HOUSE\Users) > Remove
- Quan sát kết quả > Chọn Add
- Add các group NhanSu và KeToan > OK
- Quan sát kết quả > OK
- Click phải folder Chung > Properties
- Tab Security > Chọn group KeToan > Chọn Modify tại cột Allow
- Tab Security > Chọn group NhanSu > Chọn Modify tại cột Allow > OK
- Click phải folder KeToan > Properties > Tab Security > Chọn group KeToan > Chọn Modify tại cột Allow
- Tab Security > Chọn group NhanSu > Chọn Read & Execute tại cột Deny
- Màn hình Security > Yes > OK
- Click phải folder NhanSu > Properties > Tab Security > Chọn group NhanSu > Chọn Modify tại cột Allow
- Tab Security > Chọn group KeToan > Chọn Read & Execute tại cột Deny > Màn hình Security > Yes > OK
- Kiểm tra (thực hiện tại PC02) > Start > Run > Nhập \\192.168.1.2 > OK
- Nhập username và password (vd: kt1 / 123) > OK
- Trong folder Data > Mở file t1.txt > Nhập nội dung tùy ý
- Chọn menu File > Save
- Màn hình cảnh báo > OK
- Trong folder Data > Click phải > New > Folder
- Màn hình cảnh báo > OK
- Trong folder Chung > Click phải New > Folder > Đặt tên là kt1
- Trong folder KeToan > Click phải New > Text Document
- Nhập nội dung tùy ý > Chọn menu File > Save
- Trong folder Data > Click phải folder NhanSu > Open
- Màn hình thông báo lỗi > OK
c.       Các user chỉ có thể xóa tài nguyên do chính mình tạo ra
- Thực hiện tại PC01 > Click phải folder NhanSu > Chọn Properties
- Màn hình NhanSu Properties > Chọn Advanced
- Màn hình Advanced Security Settings for NhanSu > Chọn NhanSu > Edit
- Gỡ dấu check Delete Subfolders and File và Delete tại cột Allow > Check vào ô Apply these permissions to objects and/or containers within this container only > OK > OK > OK
- Kiểm tra (Thực hiện tại PC02) > Start > Run > Nhập \\192.168.1.2 > OK
- Nhập ns1 / 123 > OK
- Trong folder NhanSu > Click phải New > Text Document > Đặt tên ns1.txt > Nhập nội dung tùy ý > Chọn menu File > Save
- Start > Run > Nhập \\192.168.1.2 > OK
- Nhập ns2 / 123 > OK
- Click phải ns1.txt > Delete
- Màn hình Confirm File Delete > Yes
- Màn hình thông báo lỗi > OK
  1. Cấu hình Print server (Máy in hiệu HP 2000C)
a.       Cài đặt Local printer (Thực hiện tại PC01)
- Start > Settings > Printers and Faxes > Click phải Add Printer > Add Printer
- Màn hình Wellcome > Next
- Màn hình Local or Network Printer > Chọn Local printer … computer > Gỡ dấu check Automatically detect … printer > Next
- Màn hình Select a Printer Port > Next
- Màn hình Install Printer Software > Chọn HP 2000C > Next
- Màn hình Name Your Printer > Nhập NhanVien > Next
- Màn hình Printer Sharing > Chọn Share name > Next
- Màn hình Location and Comment > Next
- Màn hình Print Test Page > Chọn Yes > Next
- Màn hình Completing > Finish
- Quan sát kết quả
b.      Cài đặt Network printer (Thực hiện tại PC02)
- Start > Run > Nhập \\192.168.1.2 > OK
- Nhập kt2 / 123 > OK
- Click phải NhanVien > Connect
- Màn hình Connect to Printer > Yes
- Quan sát kết quả
c.       Độ ưu tiên – Phân quyền (Thực hiện tại PC01)
- Add TPKeToan và TPNhanSu vào group BanGiamDoc
- Màn hình Printers and Faxes > Click phải Add Printer > Chọn Add Printer
- Màn hình Welcome > Next
- Màn hình Local or Network Printer > Chọn Local printer > Next
- Màn hình Select a Printer Port > Next
- Màn hình Install Printer Software > Chọn HP 2000C > Next
- Màn hình Use Existing Driver > Chọn Keep existing driver > Next
- Màn hình Name Your Printer > Nhập GiamDoc > Next
- Màn hình Printer Sharing > Chọn Share name > Next
- Màn hình Location and Comment > Next
- Màn hình Print Test Page > Next
- Màn hình Completing > Finish > Quan sát kết quả
- Click phải GiamDoc > Properties
- Tab Advanced > Nhập 99 tại Priority
- Tab Security > Chọn Everyone > Remove
- Quan sát kết quả > Chọn Add > Add group BanGiamDoc > OK
- Kiểm tra (Thực hiện tại PC02) > Start > Run > Nhập \\192.168.1.2 > OK
- Nhập kt2 / 123 > OK
- Click phải GiamDoc > Chọn Connect
- Nhập kt2 / 123 > OK
- Màn hình Connect to Printer > Chọn No

No comments ... Leave one now