Simple Slider ảnh bài mới trượt cho blogspot

Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn thêm một mẫu slider mới. Dạng này thích hợp với các blog phim, ảnh,... Về cơ bản nó tương tự như bài này. Được phát triển bởi maskolis. bạn có thể xem ảnh hoặc Demo.

Simple Slider bài mới trượt cho blogspot ves3

VIEW DEMO

¤ Thêm Simple Slider bài mới trượt cho blogspot ves3 cho blogger!

1- Đăng nhập vào blog
2- Chọn Mẫu (Template)
3- Chọn chỉnh sủa HTML (Edit HTML)
4- Dán code sau trước thẻ ]]></b:skin> : 
/* Slider */
.sompret-wrapper {float:right; position: relative;}
.sompret { overflow: hidden; position: relative; width:300px; height:400px;}
.image_reel { position: absolute; top: 0; left: 0; }
.image_reel img {overflow: hidden;float: left;width:300px; height:auto;}
.paging {background:#878773; border:1px solid #676756;padding: 4px 0 2px; text-align: right;z-index: 100; }
.paging a { text-indent:-9999px; background:url(http://2.bp.blogspot.com/-O7AH_lIf958/UbSOz_PmW8I/AAAAAAAAKNg/xfBxBW2MAP4/s1600/slider_item_namkna-blogspot-com.png) no-repeat center; width:10px; height:10px; display:inline-block;margin:3px; border:none; outline:none; }
.paging a.active { background:url(http://3.bp.blogspot.com/-yDfn7fal0JY/UbSOjGJUK0I/AAAAAAAAKNU/irqDvGFeBnU/s1600/slider_item_active_namkna-blogspot-com.png) no-repeat center; border:none; outline:none;}
.paging a:hover {font-weight: bold; border:none; outline:none;}
.crott { width:280px; display: none; position:absolute;bottom: 0; left: 0; z-index: 101; background: url(http://4.bp.blogspot.com/-c4-EWScDfVw/UbSNtL785nI/AAAAAAAAKNM/WMz3YKrAC88/s1600/uj-opacity-40_namkna-blogspot-com.png);padding:5px 10px; }
.crott a{color: #fff;font: 16px Oswald }
.crott p{color: #fff;font: 12px Arial;}

5- Dán code bên dưới trước thẻ </head>:  
<script src='http://code.jquery.com/jquery-1.8.3.js' type='text/javascript'/>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
jQuery(document).ready(function() {

//Set Default State of each portfolio piece
$(".paging").show();
$(".paging a:first").addClass("active");

//Get size of images, how many there are, then determin the size of the image reel.
var imageWidth = $(".sompret").width();
var imageSum = $(".image_reel img").size();
var imageReelWidth = imageWidth * imageSum;

//Adjust the image reel to its new size
$(".image_reel").css({'width' : imageReelWidth});

//Paging + Slider Function
rotate = function(){
var triggerID = $active.attr("rel") - 1; //Get number of times to slide
var image_reelPosition = triggerID * imageWidth; //Determines the distance the image reel needs to slide

$(".paging a").removeClass('active'); //Remove all active class
$active.addClass('active'); //Add active class (the $active is declared in the rotateSwitch function)

$(".crott").stop(true,true).slideUp('slow');

$(".crott").eq( $('.paging a.active').attr("rel") - 1 ).slideDown("slow");

//Slider Animation
$(".image_reel").animate({
left: -image_reelPosition
}, 500 );


};

//Rotation + Timing Event
rotateSwitch = function(){
$(".crott").eq( $('.paging a.active').attr("rel") - 1 ).slideDown("slow");
play = setInterval(function(){ //Set timer - this will repeat itself every 3 seconds
$active = $('.paging a.active').next();
if ( $active.length === 0) { //If paging reaches the end...
$active = $('.paging a:first'); //go back to first
}
rotate(); //Trigger the paging and slider function
}, 10000); //Timer speed in milliseconds (3 seconds)

};

rotateSwitch(); //Run function on launch

//On Click
$(".paging a").click(function() {
$active = $(this); //Activate the clicked paging
//Reset Timer
clearInterval(play); //Stop the rotation
rotate(); //Trigger rotation immediately
rotateSwitch(); // Resume rotation
return false; //Prevent browser jump to link anchor
});

});

//]]>
</script>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
imgr = new Array();
imgr[0] = "http://4.bp.blogspot.com/-zazqzOqyacg/UbSPN8cxeNI/AAAAAAAAKNo/OhX2VBEGC6A/s1600/no+image-namkna-blogspot-com.jpg";
showRandomImg = true;
aBold = true;
summaryPost1 = 80;
summaryTitle = 20;
numposts1 = 6;

function removeHtmlTag(strx,chop){
var s = strx.split("<");
for(var i=0;i<s.length;i++){
if(s[i].indexOf(">")!=-1){
s[i] = s[i].substring(s[i].indexOf(">")+1,s[i].length);
}
}
s = s.join("");
s = s.substring(0,chop-1);
return s;
}

function showrecentposts1(json) {
j = (showRandomImg) ? Math.floor((imgr.length+1)*Math.random()) : 0;
img = new Array();

for (var i = 0; i < numposts1; i++) {
var entry = json.feed.entry[i];
var posttitle = entry.title.$t;
var pcm;
var posturl;
if (i == json.feed.entry.length) break;
for (var k = 0; k < entry.link.length; k++) {
if (entry.link[k].rel == 'alternate') {
posturl = entry.link[k].href;
break;
}
}

for (var k = 0; k < entry.link.length; k++) {
if (entry.link[k].rel == 'replies' && entry.link[k].type == 'text/html') {
pcm = entry.link[k].title.split(" ")[0];
break;
}
}

if ("content" in entry) {
var postcontent = entry.content.$t;}
else
if ("summary" in entry) {
var postcontent = entry.summary.$t;}
else var postcontent = "";

postdate = entry.published.$t;

if(j>imgr.length-1) j=0;
img[i] = imgr[j];

s = postcontent ; a = s.indexOf("<img"); b = s.indexOf("src=\"",a); c = s.indexOf("\"",b+5); d = s.substr(b+5,c-b-5);

if((a!=-1)&&(b!=-1)&&(c!=-1)&&(d!="")) img[i] = d;

//cmtext = (text != 'no') ? '<i><font color="'+acolor+'">('+pcm+' '+text+')</font></i>' : '';


var month = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12];
var month2 = ["January","February","March","April","May","June","July","August","September","October","November","December"];

var day = postdate.split("-")[2].substring(0,2);
var m = postdate.split("-")[1];
var y = postdate.split("-")[0];

for(var u2=0;u2<month.length;u2++){
if(parseInt(m)==month[u2]) {
m = month2[u2] ; break;
}
}

var daystr = m+ ' ' + day + ' ' + y ;

var trtd = '<div class="crott"><a href="'+posturl+'">'+posttitle+'</a><p>'+removeHtmlTag(postcontent,summaryPost1)+'... </p></div>';
document.write(trtd);

j++;
}

}

function showrecentposts2(json) {
j = (showRandomImg) ? Math.floor((imgr.length+1)*Math.random()) : 0;
img = new Array();

for (var i = 0; i < numposts1 ; i++) {
var entry = json.feed.entry[i];
var posttitle = entry.title.$t;
var pcm;
var posturl;
if (i == json.feed.entry.length) break;
for (var k = 0; k < entry.link.length; k++) {
if (entry.link[k].rel == 'alternate') {
posturl = entry.link[k].href;
break;
}
}

for (var k = 0; k < entry.link.length; k++) {
if (entry.link[k].rel == 'replies' && entry.link[k].type == 'text/html') {
pcm = entry.link[k].title.split(" ")[0];
break;
}
}

if ("content" in entry) {
var postcontent = entry.content.$t;}
else
if ("summary" in entry) {
var postcontent = entry.summary.$t;}
else var postcontent = "";

postdate = entry.published.$t;

if(j>imgr.length-1) j=0;
img[i] = imgr[j];

s = postcontent ; a = s.indexOf("<img"); b = s.indexOf("src=\"",a); c = s.indexOf("\"",b+5); d = s.substr(b+5,c-b-5);

if((a!=-1)&&(b!=-1)&&(c!=-1)&&(d!="")) img[i] = d;

//cmtext = (text != 'no') ? '<i><font color="'+acolor+'">('+pcm+' '+text+')</font></i>' : '';


var month = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12];
var month2 = ["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"];

var day = postdate.split("-")[2].substring(0,2);
var m = postdate.split("-")[1];
var y = postdate.split("-")[0];

for(var u2=0;u2<month.length;u2++){
if(parseInt(m)==month[u2]) {
m = month2[u2] ; break;
}
}

var daystr = day+ ' ' + m + ' ' + y ;

var trtd = '<a href="'+posturl+'"><img src="'+img[i]+'"/></a>';
document.write(trtd);

j++;
}

}
//]]>
</script>
» Tùy chỉnh:
  • summaryPost1 = 80; Là số ký tự mô tả khi dê chuột vào ảnh hoặc tiêu đề.
  • summaryTitle = 20; Là số ký tự tiêu đề tối đa hiển thị trên slider. bạn nên để vừa phải không nên quá nhiều ký tự sẽ làm sấu slider.
  • numposts1 = 6; là số bài viết hoặc ảnh thumbnail sẽ hiển thị trên slider. bạn không nên cho quá nhiều sẽ ảnh hưởng tới tốc độ load.
  • Xóa màu xanh nếu đã có jquery
6- Tìm thẻ:  
<div id='main-wrapper'>
- Dán vào trước nó đoạn code bên dưới:  
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<div class='sompret-wrapper'>
<div class='sompret'>
<div class='image_reel'>
<script>
document.write(&quot;&lt;script src=\&quot;/feeds/posts/default?max-results=&quot;+numposts1+&quot;&amp;orderby=published&amp;alt=json-in-script&amp;callback=showrecentposts2\&quot;&gt;&lt;\/script&gt;&quot;);
</script></div>
<div class='description'>
<script>
document.write(&quot;&lt;script src=\&quot;/feeds/posts/default?max-results=&quot;+numposts1+&quot;&amp;orderby=published&amp;alt=json-in-script&amp;callback=showrecentposts1\&quot;&gt;&lt;\/script&gt;&quot;);
</script>
</div>
</div>
<div class='paging'>
<a href='#' rel='1'/>
<a href='#' rel='2'/>
<a href='#' rel='3'/>
<a href='#' rel='4'/>
<a href='#' rel='5'/>
<a href='#' rel='6'/>
</div>
</div>
</b:if>
» Tùy chỉnh:
  • Nếu muốn tiện ích hiện ở cả trang chủ thì hãy xóa bỏ phần màu vàng đi.
  • Phần này mình để lấu tất cả các bài viết thuộc các nhãn khác nhau. nếu muốn hiện theo một nhãn nhất định thì thêm phần  /-/Tên nhãn vào sau default
7- Lưu mẫu lại và xem kết quả.

No comments ... Leave one now