Lab 9 – Giao thức IP


A. Mục tiêu của bài lab:

Cấu hình địa chỉ IP cho các Router 1, 2 và 4 và sử dụng lệnh ping để kiểm tra kết nối giữa chúng.
B. Chuẩn bị cho bài lab:

Chúng ta sẽ sử dụng Router1, Router2, Router4.
C. Các bước thực hiện:

Cấu hình các địa chỉ IP
1. Đầu tiên, kết nối tới Router1 và đặt hostname cho nó là R1
Router>enable
Router#conf t
Router(config)#hostname R1
2. Vào chế độ Interface configuration để đặt địa chỉ IP cho cổng fa0/0 trên Router1
R1(config)#interface fa0/0
3. Đặt địa chỉ IP cho cho cổng fa0/0 này như sau
R1(config-if)#ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
4. Kích hoạt interface fa0/0 này lên
R1(config-if)#no shutdown


5.
 Giờ đặt địa chỉ IP cho interface Serial0/0 trên R1 như sau:


6.
 Mở CLI của Router2 lên
7. Gán hostname cho nó là R2
Router>enable
Router#conf t
Router(config)#hostname R2
8. Đặt địa chỉ IP cho cổng fa0/0 trên R2 này như sau
R2(config)#interface fa0/0
R2(config-if)#ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
9. Kích hoạt interface này lên
R2(config-if)#no shutdown


10.
 Giờ ta truy cập vào CLI của Router4
11. Gán hostname cho Router4 và sau đó đặt địa chỉ IP cho cổng Serial0/0 như sau
Router>enable
Router#conf t
Router(config)#hostname R4
R4(config)#interface Ser0/0
R4(config-if)#ip address 172.16.10.2 255.255.255.0
12. Tiếp tục kích hoạt cổng Serial0/0 trên R4
R4(config-if)#no shutdown


13.
 Kết nối trở lại tới Router1
14. Thử ping tới cổng fa0/0 trên Router2
R1(config-if)#ping 10.1.1.2
15. Thử ping tới cổng Serial0/0 trên Router4
R1#ping 172.16.10.2


16.
 Kiểm tra và bảo đảm trạng thái đường kết nối và trạng thái giao thức của các interface trên Router đều “UP”


17. Xem nội dung của running-config và kiểm tra xem việc đặt IP đã đúng chưa
R1#show running-config
18. Xem thông tin chi tiết về IP cho mỗi interface
R1#show ip interface

Tài liệu tham khảo: Stand Alone labs for CCNA

No comments ... Leave one now