Lab 7 – Lệnh copy


A. Mục tiêu của bài lab:

Giới thiệu về các lệnh copy mà Cisco IOS hỗ trợ

B. Chuẩn bị cho bài lab:

Chúng ta tiếp tục sử dụng Router1.

C. Các bước thực hiện:
1. Hiển thị dấu nhắc lệnh
Router>
2. Vào Privileged mode Router>enable Router#
3. Hiển thị “running-config” hiện tại được lưu trong bộ nhớ RAM.
Router#show running-config
4. Thử hiển thị nội dung của file cấu hình được lưu trữ trong bộ nhớ NVRAM (dữ liệu trong NVRAM vẫn còn nguyên vẹn ngay cả khi không có nguồn điện cung cấp cho router), file này được gọi là startup-config. Hiện tại chúng ta chưa lưu cấu hình vào NVRAM nên không có bất kỳ nội dung nào được hiển thị ở đây

5. Copy nội dung của running-config trong RAM vào NVRAM. Khi router khởi động, nó sẽ nạp cấu hình được lưu trữ trong NVRAM này.
Router#copy running-config startup-config
6. Bây giờ, hiển thị cấu hình được lưu trong NVRAM.
Router#show startup-config

7. Nếu muốn router khởi động lên mà không nạp bất kỳ cấu hình nào (sau đó ta sẽ cấu hình lại cho router từ đầu) thì ta có thể xóa startup-config và nạp lại router. Để xóa cấu hình trong NVRAM, ta gõ
Router#erase startup-config
8. Giờ ta cần nạp lại router. Router báo cho ta biết là hiện có một cấu hình đang nằm trong RAM và hỏi ta xem có muốn lưu lại cấu hình đó vào NVRAM trước khi nạp lại router không. Vì ta không muốn lưu lại running-config nên ta sẽ chọn no
Router#reload

9. Sau router khởi động lại xong, giờ ta xem lại file startup-config. Vì ta đã không lưu lại nó ở bước 8 nên hiện không có thông tin nào trong startup-config cả.
Router#show startup-config
10. Giờ ta đổi hostname cho router thành BKNP
Router#config terminal
Router(config)#hostname BKNP
BKNP(config)#exit
BKNP#

11. Sau khi đổi hostname, ta sẽ reload router và khi được hỏi ta sẽ đồng ý lưu lại cấu hình vừa thay đổi này.
BKNP#reload
12. Sau khi router reload xong, chuỗi BKNP xuất hiện trong dấu nhắc lệnh.
Tài liệu tham khảo: Stand Alone labs for CCNA

No comments ... Leave one now