Lab 1 – Kết nối và đăng nhập vào một thiết bị Cisco Router


A. Mục tiêu của bài lab:

Giới thiệu về Cisco Router.

B. Chuẩn bị cho bài lab:

Chúng ta sẽ sử dụng một thiết bị router có tên là Router1.

C. Các bước thực hiện:

1. Khởi động Router1 lên và truy cập vào giao diện cấu hình CLI của nó.
2. Nhấn Enter để làm xuất hiện dấu nhắc lệnh (command prompt). Dấu nhắc lệnh này bao gồm 2 thành phần: chuỗi “Router” là hostname của Router1 và ký tự “>” cho biết ta đang ở user mode.
Press RETURN to get started!
Router>
3. Gõ lệnh enable để vào privileged mode và dấu “>” được thay bằng dấu “#”.
Router>enable
Router#
4. Để trở về user mode, ta gõ disable. Từ user mode, gõ tiếp logout hoặc exit để
thoát khỏi router.
Router>enable
Router#


Tài liệu tham khảo: Stand Alone labs for CCNA

No comments ... Leave one now