Comment mới cho blogspot với style windows 8

Windows 8 chính thức được phát hành vào cuối tháng 10 vừa qua và đang tạo nên một cơn sốt thực sự. Mình cũng không phải là ngoại lệ khi bị lôi cuốn bởi vẻ đẹp đầy màu sắc mà đơn giản của nó. Và kết quả là phiên bản tiếp theo của Recent Comments với style theo phong cách Messaging trên Windows 8.
style windows 8

Bước 1: Thêm đoạn mã dưới đây vào trước thẻ ]]></b:skin> trong template của bạn.
#rc-avatar-plus ul{border:1px solid #bbb;background:#fff!important;padding:10px!important;word-wrap:break-word}
#rc-avatar-plus li{margin:0!important;border:0!important;background:transparent!important;padding:0 0 10px!important;list-style-type:none!important}
#rc-avatar-plus .rc-info{width:20%}
#rc-avatar-plus img{padding:0!important;width:100%}
#rc-avatar-plus h4{margin:5px 0!important}
#rc-avatar-plus a{position:relative;width:70%;padding:5px}
#rc-avatar-plus a,#rc-avatar-plus a:hover{color:#fff!important;text-decoration:none}
#rc-avatar-plus a:after{content:"";position:absolute;top:10px;width:0;height:0;line-height:0}
#rc-avatar-plus p{margin:0 0 5px;padding:0}
#rc-avatar-plus .rc-author .rc-info,#rc-avatar-plus .rc-admin a{float:left}
#rc-avatar-plus .rc-admin .rc-info,#rc-avatar-plus .rc-author a,#rc-avatar-plus span{float:right}
#rc-avatar-plus .rc-author a{background:#8b0094}
#rc-avatar-plus .rc-author a:after{left:-10px;border-top:10px solid #8b0094;border-left:10px solid transparent}
#rc-avatar-plus .rc-admin a{background:#1eadfe}
#rc-avatar-plus .rc-admin a:after{right:-10px;border-top:10px solid #1eadfe;border-right:10px solid transparent}

Bước 2: Thêm 1 widget HTML/Javascript tại nơi muốn hiển thị Recent Comments. Hiệu chỉnh Tiêu đề và dán đoạn mã dưới đây vào phần Nội dung rồi chọn LƯU.
<div id='rc-avatar-plus'>
<script type='text/javascript'>
var copyright_by_duypham_dot_info='Recent Comments free version 3.0 by http://duypham.info';
nc=4;
length_name=30;
length_content=90;
no_avatar='https://lh5.googleusercontent.com/-guvkuPPmsVs/UJ1pLNIjF9I/AAAAAAAABQI/6Bu24lihRtE/s90/no-avatar.png';
on='on';
home_page='';
admin_uri='';
admin_avatar='';
var dp=['S b=["\\E\\H\\P\\s\\M\\f\\A","\\M\\e\\e\\s\\1B\\r\\r","\\Z","\\n\\q\\I\\v","\\M\\j\\h\\I","\\1k\\A\\D\\1A","\\n\\q\\E\\h\\U\\1J\\I","\\r\\s\\r","\\k\\s\\l\\n\\e","\\w","\\j\\h\\s\\l\\f\\m\\h","","\\k\\H\\V\\k\\e\\j\\n\\q\\L","\\e\\v\\2B\\s\\s\\h\\j\\1p\\f\\k\\h","\\1a\\e","\\e\\n\\e\\l\\h","\\I\\h\\h\\E","\\v\\s\\h\\q\\2C\\h\\f\\j\\m\\M\\1a\\e\\v\\e\\f\\l\\1K\\h\\k\\H\\l\\e\\k","\\H\\j\\n","\\f\\H\\e\\M\\v\\j","\\k\\j\\m","\\L\\E\\1a\\n\\A\\f\\L\\h","\\h\\q\\e\\j\\P","\\l\\h\\q\\L\\e\\M","\\l\\n\\q\\1g","\\r","\\e\\M\\j\\1a\\n\\q\\J\\j\\h\\s\\l\\P\\J\\e\\v","\\K\\f\\l\\H\\h","\\L\\E\\1a\\h\\U\\e\\h\\q\\E\\h\\E\\1H\\j\\v\\s\\h\\j\\e\\P","\\m\\v\\q\\e\\h\\q\\e","\\k\\H\\A\\A\\f\\j\\P","\\T\\1D\\2A\\2z\\2v\\1n\\1t","\\l\\f\\k\\e\\1L\\q\\E\\h\\U\\1J\\I","\\T\\1D\\1q\\1C\\1C\\1t","\\q\\f\\A\\h","\\M\\e\\e\\s\\1B\\r\\r\\n\\A\\L\\1q\\Z\\V\\l\\v\\L\\V\\l\\v\\L\\Z\\m\\v\\A\\r\\n\\A\\L\\r\\V\\l\\f\\q\\1g\\Z\\L\\n\\I","\\q\\v\\w\\f\\K\\f\\e\\f\\j","\\C\\k\\m\\j\\n\\s\\e\\w\\e\\P\\s\\h\\D\\x\\e\\h\\U\\e\\r\\1c\\f\\K\\f\\k\\m\\j\\n\\s\\e\\x\\B\\j\\m\\1v\\f\\K\\f\\e\\f\\j\\1n\\2x\\2y\\1t\\C\\r\\k\\m\\j\\n\\s\\e\\B","\\1P\\j\\n\\e\\h","\\C\\k\\m\\j\\n\\s\\e\\w\\e\\P\\s\\h\\D\\x\\e\\h\\U\\e\\r\\1c\\f\\K\\f\\k\\m\\j\\n\\s\\e\\x\\w\\k\\j\\m\\D\\x","\\r\\I\\h\\h\\E\\k\\r","\\r\\m\\v\\A\\A\\h\\q\\e\\k\\r\\E\\h\\I\\f\\H\\l\\e\\1k\\f\\l\\e\\D\\1c\\k\\v\\q\\J\\n\\q\\J\\k\\m\\j\\n\\s\\e\\T\\A\\f\\U\\J\\j\\h\\k\\H\\l\\e\\k\\D\\1A\\T\\m\\f\\l\\l\\V\\f\\m\\1g\\D\\j\\m\\1v\\f\\K\\f\\e\\f\\j\\1n\\x\\B\\C\\r\\k\\m\\j\\n\\s\\e\\B","\\1K\\h\\m\\h\\q\\e\\w\\1p\\v\\A\\A\\h\\q\\e\\k\\w\\I\\j\\h\\h\\w\\K\\h\\j\\k\\n\\v\\q\\w\\1C\\Z\\1A\\w\\V\\P\\w","\\r\\I\\h\\h\\E\\k\\r\\m\\v\\A\\A\\h\\q\\e\\k\\r\\E\\h\\I\\f\\H\\l\\e\\1k\\f\\l\\e\\D\\1c\\k\\v\\q\\J\\n\\q\\J\\k\\m\\j\\n\\s\\e\\T\\A\\f\\U\\J\\j\\h\\k\\H\\l\\e\\k\\D","\\T\\m\\f\\l\\l\\V\\f\\m\\1g\\D\\j\\m\\1v\\f\\K\\f\\e\\f\\j\\1q\\x\\B\\C\\r\\k\\m\\j\\n\\s\\e\\B","\\C\\H\\l\\B","\\1p\\v\\A\\A\\h\\q\\e\\k\\w\\v\\q\\w","\\1B\\w","\\1D\\m","\\m\\v\\A\\A\\h\\q\\e\\1H\\f\\L\\h\\D","\\T","\\1k","\\C\\l\\n\\w\\m\\l\\f\\k\\k\\D\\x","\\j\\m\\J\\f\\E\\A\\n\\q","\\j\\m\\J\\f\\H\\e\\M\\v\\j","\\x\\B\\C\\E\\n\\K\\w\\m\\l\\f\\k\\k\\D\\x\\j\\m\\J\\n\\q\\I\\v\\x\\B\\C\\n\\A\\L\\w\\f\\l\\e\\D\\x","\\x\\w\\m\\l\\f\\k\\k\\D\\x\\j\\m\\J\\f\\K\\f\\e\\f\\j\\x\\w\\k\\j\\m\\D\\x","\\x\\r\\B\\C\\M\\1G\\B","\\C\\r\\M\\1G\\B\\C\\r\\E\\n\\K\\B\\C\\f\\w\\M\\j\\h\\I\\D\\x","\\x\\w\\j\\h\\l\\D\\x\\q\\v\\I\\v\\l\\l\\v\\1P\\x\\w\\e\\n\\e\\l\\h\\D\\x","\\w\\v\\q\\w","\\x\\B\\C\\s\\B","\\C\\r\\s\\B","\\e\\j\\H\\h","\\C\\k\\s\\f\\q\\B","\\C\\r\\k\\s\\f\\q\\B","\\C\\r\\f\\B\\C\\E\\n\\K\\w\\m\\l\\f\\k\\k\\D\\x\\m\\l\\h\\f\\j\\x\\B\\C\\r\\E\\n\\K\\B\\C\\r\\l\\n\\B","\\C\\r\\H\\l\\B","\\n\\q\\q\\h\\j\\2i\\2j\\2q\\2r","\\j\\m\\J\\f\\K\\f\\e\\f\\j\\J\\s\\l\\H\\k","\\L\\h\\e\\2m\\l\\h\\A\\h\\q\\e\\2P\\P\\1L\\E"];1f=0;u=0;X=[];d=[];p=[];Y=[];1j=[];1x=[];t=[];1o=[];1u=[];a=[];W=[];1l=[];1h=[];1s=[];1m=[];1R=b[0];1S=b[1];1T=b[2];1Y=b[3];1M=3b[b[4]];y=1M[b[6]](b[5]);1w 2T(1r){G(d[u][b[6]](b[7])!=-1){Y[u]=1;i=d[u][b[8]](b[7]);i=i[1];i=i[b[10]](/-/g,b[9]);i=i[b[10]](/.2S/,b[11]);1I=i[b[12]](0,1);1O=i[b[12]](1);i=1I[b[13]]()+1O;t[u]=i}N{o=1r[b[16]][b[15]][b[14]];t[u]=o;1N=1r[b[16]][b[17]][b[14]];i=2U((1N-1)/2Y)+1;Y[u]=i};u++};1w 2X(R){1f=R[b[16]][b[17]][b[14]];1x=R[b[16]][b[15]][b[14]];G(b[18]1i R[b[16]][b[19]][0]){1s=R[b[16]][b[19]][0][b[18]][b[14]]};1m=R[b[16]][b[19]][0][b[21]][b[20]];1W(g=0;(g<1z)&&(g<1f);g++){c=R[b[16]][b[22]][g];G(g==R[b[16]][b[22]][b[23]]){2W};X=c[b[24]][0][b[4]];X=X[b[8]](b[25]);1X=X[5];1E=X[8];d[g]=c[b[26]][b[4]];G(y!=-1){d[g]=d[g]+b[5]};1o[g]=c[b[28]][0][b[27]];1u[g]=c[b[28]][1][b[27]];p[g]=1E;G(b[29]1i c){S F=c[b[29]][b[14]]}N{G(b[30]1i c){S F=c[b[30]][b[14]]}N{S F=b[31]}};F=F[b[10]](/<3c \\/>/g,b[9]);F=F[b[10]](/@<a.*?a>/g,b[11]);F=F[b[10]](/<[^>]*>/g,b[11]);G(F[b[23]]<1Q){1j[g]=F}N{F=F[b[12]](0,1Q);S 1e=F[b[32]](b[9]);F=F[b[12]](0,1e);1j[g]=F+b[33]};Q=c[b[19]][0][b[34]][b[14]];G(Q[b[23]]<1F){a[g]=Q}N{Q=Q[b[12]](0,1F);S 1e=Q[b[32]](b[11]);Q=Q[b[12]](0,1e);a[g]=Q+b[33]};G(b[18]1i c[b[19]][0]){1h[g]=c[b[19]][0][b[18]][b[14]]};G(c[b[19]][0][b[21]][b[20]]==b[35]){W[g]=2n;1l[g]=b[36]}N{W[g]=c[b[19]][0][b[21]][b[20]];1l[g]=a[g]};G(d[g][b[6]](b[7])!=-1){1d[b[38]](b[37])}N{1d[b[38]](b[39]+1U+b[2V]+1X+b[3a])}}};G(2R==b[2Z]+1S+1R+1T+1Y){1d[b[38]](b[39]+1U+b[2Q]+1z+b[2l])};1w 2k(){S O=b[11];O+=b[2o];1W(z=0;(z<1z)&&(z<1f);z++){t[z]=t[z][b[10]](b[2p]+1x+b[2s],b[11]);S 1b=b[11];G(Y[z]==1){1b=b[1V]}N{1y=b[2c]+Y[z]+b[1V];G(y!=-1){1b=b[2b]+1y}N{1b=b[2a]+1y}};O+=b[1Z];G(((1h[z]==1s)&&(W[z]==1m))||((1h[z]==2d)&&(W[z]==2e))){O+=b[2h]}N{O+=b[2g]};O+=b[2f]+1l[z]+b[2t]+W[z]+b[2u]+a[z]+b[2J]+d[z]+1b+p[z]+b[2I]+a[z]+b[2H]+t[z]+b[2G]+1j[z]+b[2K];G(1o[z]!=b[2L]){O+=b[2O]+1u[z]+b[2N]};O+=b[2M]};O+=b[2F];1d[b[2E]](b[2w])[b[2D]]=O};',"|","split","|||||||||||_0x2dd0|||x74|x61||x65||x72|x73|x6C|x63|x69|||x6E|x2F|x70|||x6F|x20|x22|||x6D|x3E|x3C|x3D|x64|_0xd75bx5|if|x75|x66|x2D|x76|x67|x68|else|_0xd75bx8|x79|a2|_0xd75bx4|var|x26|x78|x62|im|lk|pn|x2E|||||||||||x24|_0xd75bx9|x6A|document|_0xd75bx6|tt|x6B|ur|in|j2|x3F|alt|ima|x32|pi|x43|x31|_0xd75bx2|ura|x3B|ti|x5F|function|tb|cp|nc|x30|x3A|x33|x23|cid|length_name|x34|x50|str1|x4F|x52|x49|a3|num|str2|x77|length_content|ad|loc|dot|home_page|48|for|pid|inf|52|||||||||||51|50|49|admin_uri|admin_avatar|55|54|53|x48|x54|rc_avatar|44|x45|no_avatar|45|46|x4D|x4C|47|56|57|x39|69|x28|x29|x35|x38|x55|x53|68|70|67|61|60|59|58|62|63|66|65|64|x42|43|copyright_by_duypham_dot_info|html|rc_avatar2|parseInt|40|break|rc_avatar1|200|42|||||||||||41|location|br","","fromCharCode","replace","\\w+","\\b","g"];eval(function(d,e,a,c,b,f){b=function(a){return(a<e?dp[4]:b(parseInt(a/e)))+(35<(a%=e)?String[dp[5]](a+29):a.toString(36))};if(!dp[4][dp[6]](/^/,String)){for(;a--;)f[b(a)]=c[a]||b(a);c=[function(a){return f[a]}];b=function(){return dp[7]};a=1}for(;a--;)c[a]&&(d=d[dp[6]](RegExp(dp[8]+b(a)+dp[8],dp[9]),c[a]));return d}(dp[0],62,199,dp[3][dp[2]](dp[1]),0,{}));
</script>
<script type='text/javascript'>rc_avatar();</script>
</div>
CHúc các bạn thành công !
Tìm kiếm liên quan:

Tạo comment cho blogspot

bình luận blogspot

comment style win 8

bình luận mới đẹp

bình luận mới cho blogspot

No comments ... Leave one now