Thêm comment của facebook vào blogspot


1- Bước đầu tiên bạn phải làm là đóng comment của blogger lại bằng cách vào setting => posts and comments => Facebook comments for blogger  - Chèn comment của facebook vào blogspot - http://namkna.blogspot.com/ Tại mục  các bạn chọn comment location  chọn Hide 


- Lưu cài đặt lại.
2-  Vào phần  (Template) -> chỉnh sửa HTML (Edit HTML) -> nhấp chọn Mở rộng tiện ích mẫu. => Chèn đoạn code bên dưới vào trước thẻ đóng </head>.
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var purl= location.href;
var fb_href = purl.substring(0,purl.indexOf(".html")+5);
var fbcm ='<div class="fb-comments" data-href="'+fb_href+'" data-num-posts="5" data-width="660"></div>';
//]]>
</script>
Trong đó:
  • data-width là độ rộng của comment box.
  •  
  • data-num-posts là số comment được hiển thị (cũng chính là số bài reply trên 1 comment)
  •  
  • data-href là để phân biệt từng comment box, mỗi địa chỉdata-href khác nhau sẽ cho 1 comment box khác nhau. và trong thủ thuật này data-href chính là link của mỗi bài viết
3- Chèn đoạn code bên dưới vào sau thẻ <body> .
<div id='fb-root'/>
<script>(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) {return;}
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = &quot;//connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1&quot;;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, &#39;script&#39;, &#39;facebook-jssdk&#39;));</script>
4- Tìm đoạn code như bên dưới :
<b:include data='post' name='post'/>
5- Chèn ngay sau nó đoạn code bên dưới :
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<script type='text/javascript'>
document.write(fbcm);
</script>
</b:if>
6- Lưu Mẫu (Save template). và ra xem kết quả.

No comments ... Leave one now